Turvallinen toimintaympäristö

Turvallinen toimintaympäristö

Tapiolan Hongassa kannamme vastuuta turvallisesta ja kannustavasta toimintaympäristöstä, jossa urheilu tuottaa meille iloa ja positiivisia kokemuksia. Linjauksemme ennaltaehkäisevät epäasiallista käytöstä ja mahdollistavat siihen puuttumisen.

Suunnitelmamme lapsen ja nuoren turvallisuuden sekä koskemattomuuden turvaamiseksi on osa vastuullista seuratyötämme ja on osaltaan varmistamassa turvallista toimintaympäristöä. Seuran valmentajille tehdään rikosrekisteriotteen tarkistus heidän aloittaessaan valmennustyön Tapiolan Hongassa.

Yhdenvertaisuus

Yhdenvertaisuuden avulla vaikutetaan ihmisten kokemuksiin turvallisuudesta ja mahdollisuudesta nauttia urheilusta. Henkilön tausta, identiteetti tai esimerkiksi sukupuolen ilmaisu eivät saa määritellä tai haitata liikunta- tai urheilukokemuksia.

Ihmisten tulisi olla samanarvoisia riippumattasukupuolesta, iästä, etnisestä tai kansallisesta alkuperästä, kansalaisuudesta, kielestä, uskonnosta, vakaudesta, mielipiteestä, vammasta, terveydentilasta, seksuaalisesta suuntautumisesta tai muusta henkilöön liittyvästä syystä.

Punainen kortti rasismille -hankkeessa on julkaistu Yhdenvertaisempaa urheilua -opas, johon kannustamme seurassa toimivia tutustumaan.

http://www.punainenkorttirasismille.fi/wp-content/uploads/Yhdenvertaisempaa-urheilua-opas.pdf

Tapiolan Hongassa et ole yksin

Väestöliiton ja suomalaisen urheilun yhteishankkeessa edistetään jokaisen oikeutta nauttia urheilusta turvallisesti sekä tulla kohdelluksi tasa-arvoisesti ja kunnioittavasti.

Väestöliitto on julkaissut verkkokoulutusmateriaalin, joka tarjoaa valmentajille ja muille urheiluseuroissa toimiville välineitä puuttua epäasialliseen käytökseen, häirintään ja väkivaltaan.
Et ole yksin -koulutuksessa käydään läpi aiheita kuten henkinen ja fyysinen väkivalta ja kiusaaminen, seksuaalinen häirintä, lapsiin kohdistuvat seksuaalirikokset, lastensuojelu ja itsemääräämisoikeutta vahvistava valmennus. Kurssi sisältää erilaisia harjoituksia ja tehtäviä.

Tapiolan Honka ry edellyttää, että seuran ammattivalmentajat suorittavat verkkokurssin. Suorittamiseen menee aikaa tunnin verran ja siitä saa sähköpostitse todistuksen. Suosittelemme myös lämpimästi, että muut seuran valmentajat, joukkueenjohtajat ja huoltajat suorittavat verkkokurssin ja kurssi soveltuu hyvin myös vanhemmille.

Suunnitelma alaikäisten henkilökohtaista koskemattomuutta turvaaviksi toimiksi

Tapiolan Honka ry noudattaa kaikessa toiminnassaan avoimuutta. Lapsen turvallisuutta lisäävien toimintatapojen tarkoituksena on varmistaa ja edistää lasten turvallisuutta seurassamme. Toimintatapojemme avulla huolehdimme alaikäisten koskemattomuudesta ja ehkäisemme turvallisuutta vaarantavia tapahtumia ja tekoja.

Tapiolan Honka ry:ssä selvitetään välittömästi toiminnassa mahdollisesti ilmenevät epäilyt alaikäisen lapsen koskemattomuutta ja turvallisuutta vaarantaneista tapahtumista ja teoista.

Turvallisuudella ja koskemattomuudella tarkoitetaan sitä, että

  • lapsen perus- ja ihmisoikeudet toteutuvat
  • lapsen henkilökohtaista koskemattomuutta kunnioitetaan
  • lapsen turvallista kasvua, kehitystä ja hyvinvointia tuetaan
  • lasta suojellaan seksuaalirikoksilta, väkivaltarikollisuudelta, päihteiltä ja muilta lapsen turvallista kasvua uhkaavilta tekijöiltä.

Ennaltaehkäisevät toimenpiteet

Tapiolan Honka ry on tehnyt suunnitelman lapsen turvallisuuden ja koskemattomuuden turvaamiseksi. Suunnitelma on yhdistyksen hallituksen hyväksymä. Suunnitelma tarkistetaan ja päivitetään vuosittain tai tarvittaessa.

Seuramme vastuuhenkilöinä alaikäisten turvallisuutta koskevissa kysymyksissä ovat urheilutoimenjohtaja ja toiminnanjohtaja.

Seurassamme noudatetaan avointa ja toisia kunnioittavaa ilmapiiriä, jossa kaikista asioista voidaan puhua avoimesti. Lisäksi varmistamme, että ohjeet ja käytännöt ovat kaikkien tiedossa ja helposti saatavilla, esimerkiksi seuran kotisivuilla.

Tiedotamme lasten ja nuorten huoltajille lasten turvallisuutta koskevista kysymyksistä osana muuta tiedottamista. Varmistamme, että lasten huoltajat tietävät keneen voivat olla yhteydessä, mikäli epäilyä väärinkäytöksistä ilmenee.

Toimintatavat, mikäli Tapiolan Honka ry:ssä ilmenee epäilyä häirinnästä

  • Tarkistamme huolellisesti kaikki valitukset ja epäilyt ja olemme kaikissa tapauksissa yhteydessä lapsen vanhempiin.
  • Rikosepäilyihin puutumme välittömästi. Jos on syytä epäillä, että kyseessä on rikoslaissa mainittu teko, olemme viipymättä yhteydessä poliisiin ja lastensuojeluviranomaisiin. Olemme yhteydessä myös lapsen vanhempiin ja epäiltynä olevaan henkilöön tai alaikäisen epäillyn kohdalla hänen vanhempiinsa. Varmistamme, että kaikkia osapuolia, mahdollista epäiltyä, uhria ja uhrin vanhempia kuullaan huolellisesti tapahtuneesta.
  • Lasten ja nuorten turvallisuus on tärkeintä. Huolehdimme, ettei mahdollinen häirintä ja hyväksikäyttö jatku. Jos kyseessä on epäily vakavammasta häirinnästä tai hyväksikäytöstä, mahdollisen uhrin ja tekijän välinen kanssakäyminen katkaistaan heti.
  • Tilanteen niin vaatiessa pyydämme keskusteluapua neuvoa antavalta vaitiolovelvolliselta asiantuntijalta.
  • Viestintämme on selkeää ja totuudenmukaista. Huolehdimme, että kaikki osapuolet tietävät, miten valituksen tai epäilyn käsittely etenee yhdistyksessämme. Yhdistyksestä ulospäin viestittäessä huolehdimme sekä mahdollisen uhrin että tekijän oikeusturvasta.

Materiaalit

Ohje alaikäisten henkilökohtaisen koskemattomuuden turvaamiseksi (PDF)

Toimintaohje kiusaamistapauksissa (PDF)

Image